Debe habilita-los SCRIPTS no seu navegador Vilarmaior
Imagen principal
FOTOS MENU

Novas

Novas
24/04/2013
Imaxen Descriptiva da Nova

 

 

 

O CONCELLO DE VILARMAIOR PARTICIPA NO PROXECTO REDEXIANA 2 PARA O FOMENTO DO EMPREGO.

 

O Concello de Vilarmaior en colaboración coa Deputación da Coruña vai desenvolver accións formativas dirixidas a persoas desempregadas dos concellos de A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero e Vilarmaior.

 

O Proxecto RedeXiana 2 está cofinanciado pola Deputación Provincial e o Fondo Social Europeo.

 

No Concello de Vilarmaior realizaránse un total de 3 accións formativas:

1)     Obradoiro de Emprego

2)     Habilidades Sociais e Comunicativas

3)     Responsabilidade Social

Que se desenvolverán na Casa da Cultura do Concello.

 

As persoas participantes poderán realizar o itinerario formativo e de inserción laboral completo conducente á formación de:

-          Conselleiro de Seguridade ou Montaxe

-          Mantemento de Bens de Equipo e Maquinaria Industrial

 

O prazo de inscrición remata o 3 de maio de 2013.

 

Persoas Beneficiarias:

 

-          Persoas en situación de desemprego no momento da solicitude.

-          Estar inscritos/as na Oficina de Emprego e coa tarxeta actualizada.

-          Ter 18 anos.

-          Estar empadroado/a.

-          Pertencer a algún dos seguintes colectivos:

+ Xóvenes menores de 30 anos

+ Persoas Maiores de 45 anos.

+ Persoas desempregadas de longa duración

+ Inmigrantes non comunitarios con permiso de traballo.

+ Persoas afectadas por algunha minusvalía.

+ Persoas sometidas a maltrato físico ou psíquico.

+ Persoas en proceso de rehabilitación ou reinserción social

+ Persoas pertencentes a etnias desfavorecidas ou minoritarias

+ Xóvenes que non superasen a ensinanza obligatoria

+ Outras persoas calificadas en exclusión social

+ Outras persoas ou grupos identificados no Plan Nacional de Inclusión Social.

 

 

Inscricións e Información nos Servizos Sociais.

Tfno. De Contacto: 981 78 17 09 (preguntar por Yolanda).

02/04/2013
Imaxen Descriptiva da Nova

Oferta de prazas xuvenís dentro do programa https://iqoption.cl/IQ_Option_Como_retirar_y_depositar_dinero Campaña de verán 2013 e se procede á súa convocatoria.hotel santa cruz sierra nevada opiniones (DOG nº 63 do 2/4/2013)

Obxecto:

Facilitarlle á mocidade galega a participación en actividades de tempo libre a través da oferta dun plan xeral de actividades que se desenvolverán tanto en Galicia como noutras comunidades autónomas, en diferentes quendas de entre unha semana e quince días de duración, durante os meses de xullo e agosto.

Participantes:

Mozos e mozas nados no ano sinalado no anexo I para cada actividade. En canto á idade mínima e máxima para participar deberase ter en conta o seguinte:

·         Os/as nados/as no ano 1995 non poderán facer 18 anos antes da finalización do campamento.

·         Os/as nados/as no ano 2004 deberán ter feitos 9 anos ao inicio do campamento.

A solicitude pode ser individual ou múltiple (no suposto de grupos de ata catro irmáns). A solicitude múltiple só se poderá empregar para o suposto de solicitude de irmáns que vaian á mesma instalación e quenda. No momento da adxudicación da praza desde a lista de agarda xa se teñen en conta como individuais.

Cada persoa interesada só poderá cubrir unha solicitude e un máximo de cinco quendas ou actividades por solicitude

Servizos:

 

·         Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación da/o moza/o.

·         Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.

·         Manutención en réxime de pensión completa.

·         O material necesario para a actividade.

·         Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, se é o caso.

·         Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.

·         Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.

Documentación:

Solicitude individual (anexo II) / Solicitude múltiple (anexo III)

Lugar de presentación:

 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Xefaturas Territoriais da Conselleria de Traballo e Benestar

·         Nos lugares dispostos no artigo 38.4 da Lei 30/92 de 26 e novembro.

·         Vía telemática: http://www.xunta.es/presentacion-electronica-da-xunta-de-galicia

Prazo de solicitude:  ata o 17 de abril de 2013.

Máis información:

·         Rede galega de información xuvenil

·         Xuventude.net

 

02/04/2013
Imaxen Descriptiva da Nova

Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes

A Dirección General de Migraciones, convoca subvencións para programas de retorno voluntario de persoas inmigrantes. (BOE nº 78 do 1/4/2013)

O Programa de Retorno Voluntario está dirixido a persoas estranxeiras con diferente estatus legal, especialmente inmigrantes que manifestan o desexo de volver ao seu país de orixe ao atoparse en situación de precariedade ou en risco de exclusión social.

Programas subvencionables:

  1. Programa de retorno voluntario asistido con especial atención a persoas vulnerables cofinanciado polo fondo europeo para o retorno.
  2. Programa de retorno voluntario produtivo cofinanciado polo fondo europeo para o retorno.
  3. Programa de retorno voluntario de atención social.
  4. Programa de retorno voluntario productivo.
  5.  Abono aos estranxeiros Extracomunitarios que retornen voluntariamente aos seus Países de Procedencia (APRE)

Prazo de solicitude: Ata o 22 de abril de 2013.

O programa de retorno voluntario inclúe os seguintes servizos:

·         Información e asesoramento á persoa interesada.

·         Billete de retorno internacional ao seu país de orixe, desde o lugar do seu domicilio en España contemplando o pago da estancia, manutención e todas aquelas circunstancias excepcionais que poideran presentarse no tránsito.

·         Gastos imprevistos de medicamentos ou outros como acompañamento debidamente xustificados.

·         Axuda económica de viaxe de 50 euros por cada membro da unidade familiar.

·         Axuda económica para a reintegración no país de orixe que pode ascender a 400 euros por persoa e ata un máximo por unidade familiar de 1.600 euros.

 

Requisitos necesarios para acollerse ao programa:

·         Atoparse en situación de falta de recursos económicos e de vulnerabilidade social por determinadas circunstancias.

·         Ter unha permanencia en España non inferior a 6 meses.

·         Informe social dos servizos sociais do concello en que resida ou dunha ONG especializada.

·         Declaración de voluntariedade da persoa interesada

 

 

07/03/2013
Imaxen Descriptiva da Nova

 

 Axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2012/13, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos.

 

axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universi­tarios conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico, no curso académico 2012/13, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas que lle impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.

 

Requisitos dos solicitantes

a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida ou imprevista (orfandade absoluta, falecemento pai/nai/ titor legal, desemprego sustentador principal, enfermidade grave, violencia de xénero cara el/ela ou o/a seu/súa proxenitor/a, vítimas de actos terroristas, separación, divorcio, ruína ou quebra familiar e outras circunstancias non recollidas que, sendo xustificadas, repercu­tan na situación socioeconómica familiar).

 

b) Que a situación sobrevida ou imprevista acontecese durante o actual curso académi­co 2012/13.

c) Estar matriculado, no curso académico 2012/13, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios presenciais conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico en calquera das uni­versidades do Sistema universitario de Galicia.

d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual para o ano 2013, é dicir, 5.108,60 euros (425,72 euros mensuais, incluída nesta contía a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias).

 

e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

 

Forma e prazo de presentación de solicitudes

1. As solicitudes serán subscritas directamente polas persoas interesadas ou por persoa que acredite a súa representación por calquera medio válido en dereito.

2. A presentación de solicitudes poderá realizarse desde o día seguinte ao da publica­ción desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o 1 de setembro de 2013.

2.1. Con carácter xeral, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde a data en que acontecese a causa sobrevida ou imprevista, sempre que a solicitude se rea­lice con anterioridade ao 1 de setembro de 2013.

2.2. Se a causa sobrevida ou imprevista ten acontecido con anterioridade á publicación desta orde, o prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta no Diario Oficial de Galicia.

O formulario da solicitude, correspondente co modelo normalizado ED433A que se publica como anexo I a esta orde, e a declaración responsable necesaria que se publica como anexo II estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es para a súa tramitación electrónica completa.

3. Para a presentación na sede electrónica do dito formulario e da declaración res­ponsable admitiranse o DNI electrónico ou calquera outro sistema de sinatura electrónica aceptado pola sede da persoa solicitante ou representante legal.

4. Para a tramitación electrónica do presente procedemento, a sede electrónica da Xun­ta de Galicia dispón de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.es

 

No caso de dúbida en relación coa presente convocatoria, poderá facer as súas consul­tas no enderezo electrónico orientacion.sug@edu.xunta.es

 

Tamén se facilitará máis información nos Servizos Sociais do Concello en horario de luns-mércores e venres de 9:00 a 14:30 horas.


Novas de el correo gallego


Recursos Web

visitas:
0062902